Кулаков Павло Ігорович

Кафедра: Кафедра Метрології та промислової автоматики
Посада: професор

Публікації

Інші (2)

1. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни "Спецглави математики". Ч. 2 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання / уклад. : П. І. Кулаков, В. В. Присяжнюк − Вінниця : ВНТУ, 2016. – 49 с.
2. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Спецглави математики» Ч. 1 для студентів напряму підготовки «Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології» всіх форм навчання / уклад. : П. І. Кулаков, В. В. Присяжнюк − Вінниця : ВНТУ, 2015. – 53 с.

Збірники наукових праць (14)

1. O. Ivanets, I. Morozova, P. Kulakov, V. Kucheruk, A. Kulakova and Y. Moskvichova, "Criterion Assessment of the Probability of Deviation of Objects the Normal State," 2021 XXXI International Scientific Symposium Metrology and Metrology Assurance (MMA), 2021, pp. 1-5, doi: 10.1109/MMA52675.2021.9610867.
2. Proc. SPIE 11176, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High-Energy Physics Experiments 2019, 111761Z (6 November 2019), https://doi.org/10.1117/12.2536857 (Scopus, Web of Science)
3. Semenov, A. O. Mathematical modeling of the two-stage chaotic colpitis oscillator / Andriy O. Semenov, Anton Yu. Savytskyi, Oleg V. Bisikalo, Pavlo I. Kulakov // Proceedings of 14th International Conference on Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering (TCSET), Lviv-Slavske, Ukraine, February 20 – 24, 2018, 270 papers. IEEE Catalog Number: CFP1838R-USB, DOI: 10.1109/TCSET.2018.8336327
4. Semenova, O. Genetic ANFIS for scheduling in telecommunications networks / Olena O. Semenova, Andriy O. Semenov, Oleg V. Bisikalo, Pavlo I. Kulakov, Rami R. Hamdi, Ryszard Romaniuk, Baituma Bissarinov // Proceedings of SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments (1 October 2018), 108081Z. - https://doi.org/10.1117/12.2501503
5. Kucheruk, V. Resistance-temperature detector besed on RL-diode generator of deterministic-chaotic oscillations / Volodymyr Kucheruk, Pavel Kulakov, Wiktoria Mankovska, Julia Moskvichova, Mariusz Duk // Proceedings of SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments (1 October 2018), 108086H. - https: //doi.org/10.1117/12.2501664
6. Semenova, O. Access Neuro-Fuzzy Controller for W-CDMA Networks / Olena Semenova, Andriy Semenov, Pavel Kulakov // Proceedings of the 4th International Scientific-Practical Conference «Problems of Infocommunications Science and Technology», 10 - 13 October 2017, Kharkiv National University of Radio Electronics, Kharkiv, Ukraine, 2017, pp. 38-41. IEEE Catalog Number: CFP16PIA-CDR, DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2017.8246344
7. Proceedings of the International Conference SCIT 2016, May 20-21, 2016, Warsaw, Poland. Recent Advances in Systems, Control and Information Technology. Part V, Volume 543 of the series Advances in Intelligent Systems and Computing, pp 435-447. - 01 December 2016. - DOI: 10.1007/978-3-319-48923-0_46 (Scopus)
8. Кулаков, П. І. Датчик проходження порції молока : матеріали VII міжнародної науково-технічної конференції / П. І. Кулаков, А. О. Саркісов // Контроль і управління у складних системах. - Вінниця: ВНТУ, 2003. - с. 31 - 36.
9. Поджаренко, В. О. До питання вимірювання кутової швидкості у перехідних режимах електродвигунів малої потужності : Труды 1-ой научно практической конференции / В. О. Поджаренко, В. М. Міхалевич, П. І. Кулаков // Современная контрольно-испытательная техника промышленных изделий и их сертификация. Выпуск №1. Том 2. - Киів, 2003. - с. 42 - 46.
10. Podzharenko, V. A. Photoelectric angle converter : ed papers the international conference on optoelectronic information technologies / V. A. Podzharenko, P. I. Kulakov // International conference on optoelectronic information technologies, vol. 4425. – Vinnitsa, Ukraine : VSTU, 2001. – С. 452 – 456, DOI: 10.1117/12.429768
11. Кулаков, П. І. Математична модель фотоелектричного перетворювача площа-напруга на основі пари фотодіод-операційний підсилювач : Матеріали п`ятої міжнародної НТК / П. І. Кулаков // Контроль і управління у складних системах». –Вінниця. – 1999. –Том 2., С. 228 - 233.
12. Поджаренко, В. О. До питання вибору форми модулятора тахометричного перетворювача / В. О. Поджаренко, В. М. Міхалевич, П. І. Кулаков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 1998. - № 1. - с. 12-18.
13. Поджаренко, В. О. Сучасний стан та перспективи розвитку цифрових тахометрів : Матеріали четвертої міжнародної науково-технічної конференції / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков // Контроль і управління в технічних системах – 97. - Вінниця: «Універсум-Вінниця», 1997. – с. 209 - 214.
14. Поджаренко, В. А. Датчик угловой скорости и углового ускорения : Proceeding of the second international scientific and technical conference / В. А. Поджаренко, П. И. Кулаков // Unconventional electromechanical and electrotechnical systems. Volume 2. – Schecin, Poland, 1996, р. 489 – 494.

Книги (3)

1. Кучерук, В. Ю. Проектування мікропроцесорних засобів вимірювання: Лабораторний практикум / В. Ю. Кучерук, О. М. Васілевський, П. І. Кулаков, К. В. Овчинніков – Вінниця : ВНТУ, 2017. – 77 с.
2. Поджаренко, В. О. Метрологія та вимірювальна техніка. Лабораторний практикум : навч. пос. / В. О. Поджаренко, В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков. – Вінниця : ВДТУ, 2001. – 115 с.
3. Поджаренко, В. О. Метрологія та вимірювальна техніка. Для самостійної роботи студентів та виконання курсових робіт : навч. пос. / В. О. Поджаренко, В. В. Кухарчук, П. І. Кулаков, О. Г. Ігнатенко. – Вінниця : ВДТУ, 2000. – 65 с.

Монографії (3)

1. Дудатьєв, І. А. Засіб контролю концентрації двоокису вуглецю у димових газах котельних установок на основі оптико-абсорбційного методу / І. А. Дудатьєв, В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков. – Дніпро : ФОП Середняк Т. К., 2021. – 120 с. – ISBN 978-617-8010-23-2
2. Кулаков, П. І. Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння / П. І. Кулаков. – Вінниця : ВНТУ, 2015. – 220 с. - ISBN 978-966-641-641-7
3. Васілевський О. М. Елементи теорії підвищення точності вимірювання та синхронізації кутових швидкостей роторів взаємозв`язаних електромоторів [Текст] : [монографія] / О. М. Васілевський, П. І. Кулаков. - Вінниця : ВНТУ, 2011. – 170 с. – ISBN 978-966-641-420-8.

Навчальні посібники (2)

1. Основи метрології та вимірювальної техніки [Текст] : навчальний посібник / В. О. Поджаренко, П. І.Кулаков, О. Г. Ігнатенко, О. П. Войтович. – Вінниця : ВНТУ, 2006. – 151 с.
2. Кучерук В. Ю. Програмування логічних контролерів Schneider Electric [Текст] : навчальний посібник / В. Ю. Кучерук, В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков. – Вінниця : ВДТУ, 2001. - 134 с.

Наукові звіти (1)

1. Методи та інформаційно-вимірювальні системи контролю зоотехнічних параметрів тварин та параметрів технологічних процесів у тваринницьких фермах : звіт про науково-дослідну роботу (заключний) / ВНТУ , кер. В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, О. М. Васілевський, Є. А. Паламарчук, Т. В. Гнесь, Д. В. Мостовий, М. В. Глушко - д/т 42-Д-374 , № 0115U001124. – Вінниця, 2016. – 240 с.

Патенти (22)

1. Устройство измерения удельной электропроводности молока в молокоприемной камере с температурной компенсацией : Патент на полезную модель 5754 Казахстан: G01N 27/00 (2006.01) G01N 33/04 G01R 27/00 / Кучерук В. Ю., Кулаков П. И., Кулакова А. П., Кисабекова П. А., Нусупбеков Б. Р., Карабекова Д. Ж., Хасенов А. К., заявитель и патентообладатель некоммерческое акционерное общество «Карагандинский университет имени академика Е. А. Букетова» (KZ) , заявл. 14.08.2020 , опубл. 08.01.2021, Бюл. № 1/2021.
2. Пат. 122544 UA, МПК A01J 7/00, G01F 22/00, G01N 9/32. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та контролю вмісту води в молоці [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий (Україна). - № u 2017 08519 , заявл. 19.08.2017 , опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
3. Пат. 126459 UA, МПК A01J 7/00. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, О. М. Возняк, Д. В. Мостовий, А. П. Кулакова (Україна). - № u 2017 12889 , заявл. 26.12.2017 , опубл. 25.06.2018, Бюл. № 12. - 4 с. : кресл.
4. Пат. 120165 UA, МПК A01J 11/00. Пристрій вимірювання питомої електропровідності молока у молокоприймальній камері [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий (Україна). - № u 2017 03941 , заявл. 21.04.2017 , опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
5. Пат. 120319 UA, МПК G01N 21/00, G01N 33/04, A01J 7/00. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та відсоткового вмісту води в молоці [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий (Україна). - № u 2017 04902 , заявл. 22.05.2017 , опубл. 25.10.2017, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
6. Пат. 121665 UA, МПК G01N 27/00, G01N 33/04, G01R 27/00. Пристрій вимірювання питомої електропровідності молока у молокоприймальній камері з температурною компенсацією [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий (Україна). - № u 2017 06594 , заявл. 26.06.2017 , опубл. 11.12.2017, Бюл. № 23. - 4 с. : кресл.
7. Пат. 104010 UA, МПК A01K 29/00, A01J 5/00. Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Є. А. Паламарчук, Т. В. Гнесь (Україна). - № u201506239 , заявл. 24.06.2015 , опубл. 12.01.2016, Бюл. № 1. - 4 с. : кресл.
8. Пат. 102847 UA, МПК A01K 13/00, A46B 13/00. Чесальна установка з системою радіочастотної ідентифікації тварин [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Є. А. Паламарчук, Т. В. Гнесь (Україна). - № u201504322 , заявл. 05.05.2015 , опубл. 25.11.2015, Бюл. № 22. - 4 с. : кресл.
9. Пат. 97209 UA, МПК G01M 1/22, A01J 7/00. Пристрій для вимірювання кількості молока для переносного доїльного апарату [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Є. А. Паламарчук, Т. В. Гнесь (Україна). - № u201406965 , заявл. 20.06.2014 , опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. - 4 с. : кресл.
10. Пат. 97271 UA, МПК G01M 1/22, A01J 7/00. Оптичний пристрій для вимірювання кількості молока для переносного доїльного апарату [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Є. А. Паламарчук, Т. В. Гнесь (Україна). - № u201408840 , заявл. 04.08.2014 , опубл. 10.03.2015, Бюл. № 5. - 4 с. : кресл.
11. Пат. 88826 UA, МПК A01J 7/00. Пристрій для вимірювання кількості порцій молока та виявлення води в молоці [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь (Україна). - № u201304687 , заявл. 15.04.2013 , опубл. 10.04.2014, Бюл. № 7. - 4 с. : кресл.
12. Пат. 89369 UA, МПК G01M 1/22. Пристрій для вимірювання радіального биття ротора [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, М. О. Бурячок (Україна). - № u20130348 , заявл. 19.03.2013 , опубл. 25.04.2014, Бюл. № 8. - 4 с. : кресл.
13. Пат. 92588 UA, МПК G01M 1/22. Пристрій для підрахунку порцій молока з виявленням вмісту води в молоці [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Є. А. Паламарчук, Т. В. Гнесь (Україна). - № u201402609 , заявл. 14.03.2014 , опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. - 4 с. : кресл.
14. Пат. 92637 UA, МПК G01M 1/22. Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Є. А. Паламарчук, Т. В. Гнесь (Україна). - № u201403219 , заявл. 31.03.2014 , опубл. 26.08.2014, Бюл. № 16. - 4 с. : кресл.
15. Пат. 94015 UA, МПК G01M 1/22. Пристрій для вимірювання кількості молока та інтенсивності молочного потоку з функцією виявлення води в молоці [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Є. А. Паламарчук, Т. В. Гнесь (Україна). - № u201404955 , заявл. 12.05.2014 , опубл. 27.10.2014, Бюл. № 20. - 4 с. : кресл.
16. Пат. 57333 A UA, МПК G01P 3/42. Сенсор кутової швидкості [Текст] / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, В. Ю. Кучерук, О. П. Войтович (Україна). – № 2002086939 , заявл. 23.08.2002 , опубл. 16.06.2003, Бюл. № 6. – 5 с. : кресл.
17. Пат. 42988 A UA, МПК G01M 1/10. Спосіб визначення приведеного моменту інерції механізму [Текст] / В. Ю. Кучерук, В. В. Кухарчук, П. І. Кулаков, А. В. Поджаренко (Україна). – № 2000105964 , заявл. 23.10.2000 , опубл. 15.11.2001, Бюл. № 10. – 3 с. : кресл.
18. Пат. 24398 A UA, МПК G01P 3/486. Частотний датчик кутової швидкості [Текст] / П. І. Кулаков, В. О. Поджаренко, В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, А. В. Поджаренко (Україна). – № 97020631 ; заявл. 13.02.1997 ; опубл. 30.10.1998, Бюл. № 5.
19. Пат. 22701 A UA, МПК G01P 3/42. Аналоговий датчик кутової швидкості [Текст] / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, В. М. Михалевич, В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, А. В. Поджаренко (Україна). – № 97031077 , заявл. 11.03.1997 , опубл. 07.04.1998, Бюл. № 3. – 5 с. : кресл.
20. Пат. 24374 A UA, МПК G01P 3/42. Датчик кутової швидкості для динамічних вимірювань [Текст] / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, В. М. Михалевич, В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, А. В. Поджаренко (Україна). – № 97041547 , заявл. 02.04.1997 , опубл. 30.10.1998, Бюл. № 5. – 5 с. : кресл.
21. Пат. 21636 A UA, МПК G01L 3/10. Спосіб визначення пускового моменту електродвигуна [Текст] / В. Ю. Кучерук, В. В. Кухарчук, В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, А. В. Лещенко (Україна). – № 97020694 , заявл. 18.02.1997 , опубл. 06.01.1998, Бюл. № 2. – 2 с. : кресл.
22. Пат. 17753 A UA, МПК G01P 3/42. Датчик кутової швидкості [Текст] / П. І. Кулаков , В. О. Поджаренко, А. С. Гоменюк, В. В. Кухарчук, А. В. Поджаренко (Україна). – № 96104045 , заявл. 24.10.1996 , опубл. 20.05.1997, Бюл. № 5. – 9 с. : кресл.

Реферати (1)

1. Кулаков П. І. Методи та засоби контролю параметрів технологічного процесу виробництва коров`ячого молока [Текст] : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.11.13 / Павло Ігорович Кулаков , Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2016. – 48 с. - Бібліогр. : с. 37-42 (58 назв).

Статті (67)

1. Stuglik, J. Normalization of reproducibility and suitability indexes for assessment of products or production services quality / J. Stuglik, I. P. Kurytnik, O. M. Vasilevskyi, V. Yu. Kucheruk, P. I. Kulakov, S. S. Kassymov, A. K. Khassenov, D. Zh. Karabekova // Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series., ISSN 2518-7198, № 4(100) / 2020, p. 28 – 38, DOI: 10.31489/2020Ph4/28-38
2. Kucheruk, V. Yu. Development of the mathematical model of light flux intensity sensor based on the photodiode and operational amplifier / V. Kucheruk, P. Kulakov, Yu. Moskvichova, N. Gadzhula, P. Kissabekova, A. Kulakova, D. Karabekova, A. Khassenov // Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series., ISSN 2518-7198, № 1(97) / 2020, p. 50 – 57, DOI: 10.31489/2020Ph1/50-57,
3. Кучерук, В. Ю. Підхід до критеріального оцінювання ступеню відхилення від норми стану об`єкта / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, О. Б. Іванець, А. П. Кулакова // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2020. - № 2. - с. 10 - 15. - DOI: 10.31891/2219-9365-2020-66-2-2
4. Shtuts, A., Kolisnyk, M., Vydmysh, A., Voznyak, O., Baraban, S., & Kulakov, P. (2020). Improvement of Stamping by Rolling Processes of Pipe and Cylindrical Blades on Experimental Research. Key Engineering Materials, 844, 168–181. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.844.168
5. Kucheruk, V. Yu. Computer-measuring system of the induction motor`s dynamical torque-speed characteristics / V. Yu. Kucheruk, I. P. Kurytnik, Ye. Z. Oshanov, P. I. Kulakov, A. A. Semenov, D. Zh. Karabekova, A. K. Khassenov // Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series., ISSN 2518-7198, № 2(94) / 2019, p. 92 – 100, DOI: 10.31489/2019Ph2/92-100
6. Іванець, О. Б. Оцінювання функціонального стану організму на основі критерію небезпеки відхилення / О. Б. Іванець, П. І. Кулаков, Г. П. Шкіндер, А. П. Кулакова // Наукоємні технології. - 2019. - № 4(44). - с. 441 - 448. - DOI: 10.18372/2310-5461.44.14320
7. Mathematical model of the visible range optical radiation passing through a water-milk solution [Text] / V. Kucheruk, I. P. Kurytnik, P. Kukakov [etc.] // Bulletin of the Karaganda University. «Physics» series. – 2018. – № 1(89). – Р. 24-31.
8. Kucheruk, V. Optical method to determine the quantity of water in milk using the visible radiation range / Volodymyr Kucheruk, Pavlo Kulakov, Oleksandr Vasilevskyi, Dmytro Mostovyi, Anna Kulakova, Iryna M. Kobylyanska, Gaini Karnakova, Piotr Kisala // Proceedings of SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments (1 October 2018), 108080Y. - https://doi.org/10.1117/12.2501605
9. Vasilevskyi, O. A new approach to assessing the dynamic uncertainty of measuring devices / Oleksandr Vasilevskyi, Pavlo Kulakov, Dmytro Kompanets, Oleksander M. Lysenko, Vasyl Prysyazhnyuk, Waldemar Wojcik, Doszhon Baitussupov // Proceedings of SPIE 10808, Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments (1 October 2018), 108082E. - https://doi.org/10.1117/12.2501578
10. Kucheruk, V. Definition of dynamic characteristics of pointer measuring devices on the basis of automatic indications determination / V. Kucheruk, I. P. Kurytnik, P. Kulakov, R. Lishchuk, Y. Moskvichova, A. Kulakova // Archives of Control Sciences, Volume 28 (LXIV), 2018 No. 3, pages 335–352
11. Al-Maitah, M. A Hybrid Approach to Call Admission Control in 5G Networks / Mohammed Al-Maitah, Olena O. Semenova, Andriy O. Semenov, Pavel I. Kulakov, Volodymyr Yu. Kucheruk // Advances in Fuzzy Systems, Volume 2018, Article ID 2535127, 7 pages https://doi.org/10.1155/2018/2535127
12. Measuring of the relative milk mass fraction in water-milk solution [Text] / V. Yu. Kucheruk, E. A. Palamarchuk, P. I. Kulakov [etc.] / Przeglad Elektrotechniczny. - 2017. - № 3. - P. 83-87.- DOI : 10.15199/48.2017.03.20.
13. Vibration diagnostic system for evaluation of state interconnected electrical motors mechanical parameters [Electronic resource] / O. M. Vasilevskyi, P. I. Kulakov, I. A. Dudatiev [etc.] // Proc. SPIE. Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry, and High Energy Physics Experiments 2017, 104456C, August 7, 2017. - Vol. 10445. - 104456C-1. - Doi :10.1117/12.2280993.
14. Evaluation of dynamic measurement uncertainty in the time domain in the application to high speed rotating machinery [Electronic resource] / O. M. Vasilevskyi, P. I. Kulakov, K. V. Ovchynnykov, V. M. Didych // International Journal of Metrology and Quality Engineering. - 2017. - Vol. 8. - DOI : 10.1051/ijmqe/2017019.
15. Experimental Research of the Analog Multiplier based on Field-effect Transistors [Text] / I. P. Kurytnik, V. Yu. Kucheruk, P. I. Kulakov, O. M. Vasilevskyi // Przegląd elektrotechniczny. – 2017. – R. 93, NR 11. – P. 190-193. – DOI: 10.15199/48.2017.11.39.
16. Vasilevskyi, O. M. Spectral method to evaluate the uncertainty of dynamic measurements [Текст] / О. М. Vasilevskyi, M.Yu. Yakovlev, P. I. Kulakov // Технічна електродинаміка. – 2017. – № 4. – С. 72-78.
17. Кучерук В. Ю. Засіб вимірювання питомої електропровідності молока у молокоприймальній камері [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2017. – № 1. – С. 7-14.
18. Вимірювальні перетворювачі рівня молока з дискретним вихідним сигналом для молокоприймальної камери доїльного апарата [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, В. С. Маньковська [та ін.] // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2018. – № 2. – С. 16-23.
19. Кучерук, В. Ю. Фотоелектричний вимірювальний перетворювач параметрів потоку молока [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2017. – № 1. – С. 66-71.
20. Кучерук, В. Ю. Аналіз розповсюдження оптичного випромінювання у водно-молочному розчині / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий, А. П. Кулакова // Вісник інженерної академії України. - 2017. - № 2. - с. 26 - 32.
21. Кучерук, В. Ю. Синхронний детектор з розширеним динамічним діапазоном вхідних сигналів / В. Ю. Кучерук, П. И. Кулаков, Д. В. Мостовий, А. П. Кулакова // Збірник наукових праць одеської державної академії технічного регулювання та якості. - 2017. - № 2 (11). - с. 52 - 57
22. Vasilevskyi О. М. Technique Of Research Uncertainty Dynamic Measurements Of Vibration Acceleration Of Rotating Machines [Text]/ O. M. Vasilevskyi, P. I. Kulakov, V. M. Didych // IOSR Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE). - 2016. - Vol. 11, issue 5, ver. III. - P. 34-39.
23. Кучерук, В. Ю. Розвиток математичної моделі вимірювального перетворювача інтенсивності світлового потоку / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, О. М. Возняк, Т. В. Гнесь, О. Г. Антіпов, У. С. Мельничук, Р. С. Білієнко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2016. – №1. – С. 31 – 36.
24. Kucheruk, V. Invariant embedding method for rotor parameters identification of induction motors / V. Kucheruk, P. I. Kulakov, I. P. Kurytnik, O. Hrabovskyi // Przegląd elektrotechniczny, ISSN 0033-2097, R. 92 NR 7/2016, p. 136 – 139, DOI:10.15199/48.2016.07.30
25. Кучерук, В. Ю. Похибки вимірювання параметрів молоковіддачі при використанні фотоелектричного перетворювача інтенсивності молочного потоку / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий // Вісник інженерної академії України. - 2016. - № 4. - с. 220 - 224
26. Кучерук В. Ю. Удосконалення математичної моделі вимірювального перетворювача інтенсивності світлового потоку [Текст] / В. Ю. Кучерчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. - 2015. - № 2. - С. 82-88.
27. Огляд інформаційно-вимірювальних систем зоотехнічних параметрів тварин [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2015. - № 3. - С. 15-23.
28. Дослідження похибок непрямих вимірювань зоотехнічих параметрів тварин [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Метрологія та прилади. - 2015. - № 2. - С. 66-71.
29. Вплив помилок ідентифікації тварин на результати вимірювання їх зоотехнічних параметрів / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, А. А. Видмиш // Вісник інженерної академії України. - 2015. - No1. - C. 55-59.
30. Кучерук, В. Ю. Класифікація систем ідентифікації тварин для доїльно-молочних відділень тваринницьких ферм / В. Ю. Кучерук, Є . А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2015. - № 1 (50). - с. 252 - 256
31. Кучерук, В. Ю. Класифікація інформаційно-вимірювальних систем для доїльно-молочних відділень тваринницьких ферм / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2015.- №2. - с. 89 – 93.
32. Кучерук, В. Ю. Вимірювання відносної масової частки молока у водно-молочному розчині / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2015.- №3. - с. 38 – 43.
33. Kucheruk, V. Y. The animals radio-frequency identification systems for stall milking machines / V. Y. Kucheruk, I. P. Kurytnik, P. I. Kulakov, T. V. Gnes // Measurement Automation Monitoring. – 2015. - v. 61. - №11. - p. 526 – 529
34. Фотоелектричне вимірювальне перетворення площа-напруга [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков [та ін.] // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2014. - № 1. - С. 139-145.
35. Кулаков, П. І. Чесальна установка з системою радіочастотної ідентифікації та фотоелектричним перетворювачем параметрів обертального руху [Текст] / П. І. Кулаков // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2014. - № 2. - С. 104-109.
36. Кучерук В. Ю. Підвищення достовірності ідентифікації тварин у інформаційно-вимірювальних системах контролю зоотехнічних параметрів [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков // Методи та прилади контролю якості. - 2014. - № 4 (33). - С. 115-122.
37. Кучерук В. Ю. Двоконтурна система радіочастотної ідентифікації тварин [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Є.А. Паламарчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2014. - № 2. - С. 141-145.
38. Кучерук, В. Ю. Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки / В. Ю. Кучерук, Є . А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості. - 2014. - № 2 (5). - с. 88 - 93.
39. Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 2/4 (68). - С. 31-37.
40. Статистичні моделі тривалості машинного доїння [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 1/3 (67). - С. 4-7.
41. Кучерук В. Ю. Розробка статистичних моделей тривалості доїння на доїльних установках з прохідними станками [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 5/4(71). - С. 4-9.
42. Кучерук В. Ю. Статистичні моделі тривалості машинного доїння в групових доїльних установках [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 4/4(70). - С.13-18.
43. Кучерук В. Ю. Розробка статистичних моделей тривалості доїння на конвейєрних доїльних установках [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 6/4(72). - С. 4-8.
44. Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є. А. Паламарчук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 3/9(69). - С.16-21.
45. Кучерук В. Ю. Засоби радіочастотної ідентифікації тварин для молочних відділень тваринницьких ферм [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Є. А. Паламарчук // Вимірювальна та обчислювальна техніка у технологічних процесах. - 2014. - № 3(48). - С.145-151.
46. Алгоритм мінімізації тривалості роботи конвейєрної доїльної установки [Текст] / В. Ю. Кучерук, Є.А. Паламарчук, П. І. Кулаков [та ін.] // Вісник інженерної академії України. - 2014. - № 1. - С. 265-269.
47. Кулаков, П. І. Оцінювання стану тварин на основі результатів вимірювального контролю їх зоотехнічних параметрів / П. І. Кулаков // Вісник інженерної академії України. - 2014. - № 3 - 4. - с. 154 - 158.
48. Пристрій підрахунку порцій молока з функцією контролю наявності води в молоці [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь, С. В. Савенко // Вісник Інженерної академії України. - 2013. - № 1. - С. 56-59.
49. Датчик інтенсивності молоковіддачі переносного доїльного апарату для стійлового молокопроводу [Текст] / Є. А. Паламарчук, В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - 2013. - № 3. - С. 44-48.
50. Кучерук, В. Ю. Аналіз похибки вимірювання загального удою на стійловому молокопроводі / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, В. В. Присяжнюк, Т. В. Гнесь // Вісник інженерної академії України. - 2013. - № 3 -4. - с. 49 - 51.
51. Кулаков, П. І Математична модель оптичного датчика наявності води у молоці [Текст] / П. І Кулаков, Т. В. Гнесь // Оптико-електроннi iнформацiйно-енергетичнi технологiї. - 2012. - № 1. - С. 121-126.
52. Кучерук, В. Ю. Математична модель коливань конічного гістерезисного ротора в газомагнітній опорі / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, М. О. Бурячок // Вісник інженерної академії України. – 2012. - № 3 - 4. - с. 123 - 126.
53. Васілевський O. M. Вібродіагностична система для оцінювання стану механічних параметрів взаємозв`язаних електромоторів [Текст] / O. M. Васілевський, П. І. Кулаков, О. Г. Ігнатенко // Вісник Вінницького політехнічного інституту. - 2010. - № 4. - С. 5-9.
54. Кучерук, В. Ю. Визначення параметрів роторного кола асинхронних машин з використанням функцій чутливості / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, І. О. Денищук, І. А. Дудатьєв // Вісник інженерної академії України. – 2010. - № 1. - с. 205 - 209.
55. Кучерук, В. Ю. Тахометричний перетворювач з низькочастотним вихідним сигналом / В. Ю. Кучерук, В. Ю. Марущак, П. І. Кулаков, І. В. Коломійчук // Вісник інженерної академії України. – 2010. - № 3 - 4. - с. 104 - 110.
56. Поджаренко, В. О. Розрахунок вірогідності контролю кутової швидкості та моменту інерції / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, І. В. Коломійчук // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: “Обчислювальна техніка та автоматизація”. - 2010. - № 171. - с. 60 - 64.
57. Поджаренко, В. О. Визначення необхідної точності вимірювання контрольованих параметрів / В. О. Поджаренко, В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, В. М. Севастьянов, О. П. Войтович // Вісник інженерної академії України. – 2008. - № 3 - 4. - с. 44 - 48.
58. Кучерук, В. Ю. Вибір оптимальних характеристик сенсору кутової швидкості / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, О. П. Войтович // Вісник інженерної академії України. – 2007. - № 1. - с. 72 - 76.
59. Кучерук, В. Ю. Метрологічні характеристики сенсорів кутової швидкості / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, О. П. Войтович // Вісник інженерної академії України. – 2006. - № 2 - 3. - с. 60 - 63.
60. Поджаренко, В. О. Електромагнітний та механічний ККД асинхронного двигуна / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, Д. А. Гоменюк // Вісник технологічного університету Поділля. – 2002. - Т. 1. - № 3. - с. 40 - 42.
61. Поджаренко, В. О. Про доцільність контролю обмоток електричних машин за величиною добротності / В. О. Поджаренко, В. В. Кухарчук, В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2001. - № 2. - С. 13-17.
62. Марущак, В. Ю. Мінімізація похибки дискретного диференціювання при вимірюванні швидкості переміщення / В. Ю. Марущак, П. І. Кулаков, Р. В. Біляга, О. А. Біленький, А. В. Поджаренко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2000. - № 3. - с. 85 - 88.
63. Поджаренко, В. О. Аналіз математичних моделей вимірювального перетворення параметрів асинхронних машин / В.О. Поджаренко, В. В. Кухарчук, П. І. Кулаков // Вимірювальна техніка та метрологія. – 1999. - № 55. - с. 153 - 159.
64. Поджаренко, В. О. Цифровий тахометричний перетворювач із змінною розрізнювальною здатністю / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, А. В. Поджаренко // Вимірювальна техніка та метрологія. – 1998. - № 53. - с. 84-90.
65. Поджаренко, В. О. Пристрій для вимірювання і контролю кутової швидкості та кута повороту / В.О. Поджаренко, П. І. Кулаков, А.В. Поджаренко, С. А. Шаргородський, Є.В. Почверук // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1998. - № 2. - с. 45 - 50.
66. Сокол, В. М. Коливання конічного гістерезисного ротора в газомагнітній опорі / В.М. Сокол, П. І. Кулаков, А.В. Поджаренко // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1998. - № 3. - с. 37 - 40.
67. Курков, С. А. Математический анализ и экспериментальные исследования аналогового перемножителя сигналов на основе полевых транзисторов / Курков С. А., Кулаков П. И., Рябцев С. В. // Деп. в ГНТБ Украины 06.07.95. № 1724 – Ук. 95. УДКДР 621.316.7 Винниц. гос. техн. ун. – Винница. – 1995. – 11 с. – ил. – Библиогр.: 3 назв. – Рус.

Тези доповідей (61)

1. Кучерук В. Ю. Засіб контролю вакуумметричного тиску у вакуумпроводі доїльної установки [Електронний ресурс] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, А. П. Кулакова // Матеріали L науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 10-12 березня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим дос-тупу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2021/paper/view/11772/10069
2. Кучерук, В. Ю. Вимірювання моменту інерції роторів електричних машин в динамічному режимі / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков // Тези доповіді міжнародної науково-технічної конференції «Перспективи розвитку машинобудування та транспорту», Вінниця, 13 – 15 травня 2021 р. – Електрон. текст. дані. – 2021. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/prmt/pmrt2021/paper/viewFile/13443/11308
3. Schapov, P. Increasing the reliability of diagnosis and control in the uncertainty of primary information / Schapov P., Ivanets O., Коsheva L., Кulakov P. // VII International Scientific-Technical Conference “Problems of chemmotology. Theory and practice of rational use of traditional and alternative fuels & lubricants”, Kyiv – Kamianets-Podilskyi, June 21-25, 2021: Book of abstracts. – K.: Center for Education Literature. – p 58.
4. О. Б. Іванець, П. І. Кулаков, М. С. Загрійчук, А. Г. Дейниченко, М. Ю. Буриченко. Особливості використання статистичного аналізу для обробки медичних даниx. Спеціальний випуск «Український метрологічний журнал», № 1А (2020): Матеріали 7-ї Міжнародної науково-технічної конференції «Метрологія, інформаційно-вимірювальні технології та системи (МІВТС-2020)». - Харків, 2020, С. 48-49, doi.org/10.24027/2306-7039.1A.2020.193279
5. Кулаков П. І. Удосконалення математичної моделі сенсора інтенсивності світлового потоку [Електронний ресурс] / П. І. Кулаков, А. П. Кулакова // Матеріали XLIX науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 27-28 квітня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2020/paper/view/9986.
6. Кучерук, В. Ю. Система контролю параметрів технологічного процесу для доїльної установки з молокопроводом / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, А. П. Кулакова // Тези доповіді XV Міжнародної конференції «Контроль і управління в складних системах (КУСС-2020)», Вінниця, 8 - 10 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: https://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/30591/10672-38058-1-RV.pdf?sequence=1
7. Кучерук, В. Ю. Новий блок управління дозатором молока для доїльної установки з молокопроводом [Електронний ресурс] / В. Кучерук, П. Кулаков, А. Кулакова // Матеріали XV мiжнародної конференцiї "Контроль i управлiння в складних системах (КУСС-2020)", м. Вiнниця, 8-10 жовтня 2020 р.– Електрон. текст. дані. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/30592.
8. Кучерук, В. Ю. Інформаційна система для доїльної установки з молокопроводом / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, А. П. Кулакова // Тези доповіді ІX Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві», Глеваха, 5-24 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: http://animal-conf.inf.ua/2020/kucheruk-1.docx
9. Кучерук, В. Ю. Електронний дозатор молока з функцією контроля формування порції / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, О. М. Возняк, А. П. Кулакова // Тези доповіді ІX Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві», Глеваха, 5-24 жовтня 2020 р. – Електрон. текст. дані. – 2020. – Режим доступу: http://animal-conf.inf.ua/2020/kucheruk-2.docx
10. Кулаков, П. І. Критерій оцінювання стану складових елементів технологічного процесу виробництва молока / П. І. Кулаков, В.К. Тихонов, А. П. Кулакова // Тези доповідей п`ятої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2019)». - Вінниця, 2019, с. 13
11. Кулаков, П. І. Проходження оптичного випромінювання крізь водно-молочний розчин / П. І. Кулаков, І. Г. Симчук // Тези доповідей п`ятої між-народної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2019)». - Вінниця, 2019, с. 21 - 22
12. Кулаков, П. І. Система оптимального управління обігрівом приміщень / П. І. Кулаков, В.С. Коваль // Тези доповідей п`ятої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2019)». - Вінниця, 2019, с. 77
13. Кулаков, П. І. Огляд технічних засобів вимірювання індивідуального удою / П. І. Кулаков, О. О. Плешко, А. П. Кулакова // Тези доповідей п`ятої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2019)». - Вінниця, 2019, с. 104 -105
14. Зубенко К. О. Повірка засобу вимірювання рівня молока [Електронний ресурс] / К. О. Зубенко, А. П. Кулакова, П. І. Кулаков // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/3842.
15. Симчук І. Г. Дослідження проходження оптичного випромінювання крізь водно-молочний розчин [Електронний ресурс] / І. Г. Симчук, П. І. Кулаков, А. П. Кулакова // Матеріали XLVII науково-технічної конференції підрозділів ВНТУ, Вінниця, 14-23 березня 2018 р. – Електрон. текст. дані. – 2018. – Режим доступу: https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-fksa/all-fksa-2018/paper/view/4782.
16. http://ir.lib.vntu.edu.ua//handle/123456789/21476
17. Кучерук, В. Ю. Управління дельта-скрепером / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков // Матеріали ХХVI Міжнародної науково-технічної конференції «Технічний прогрес у сільськогосподарському виробництві» та ХVIII Всеукраїнської конференції-семінару аспірантів, докторантів і здобувачів у галузі аграрної інженерії. - Глеваха, 2018, с. 74-75.
18. Засіб контролю концентрації двоокису вуглецю у димових газах котельних установок на основі оптико-абсорбційного методу [Текст] / В. Ю. Кучерук, О. М. Васілевський, П. І. Кулаков, І. А. Дудатьєв // IV Міжнародна наукова конференція "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах" (ВКДТС-2017), Вінниця, 31 жовтня - 2 листопада 2017 р. - 2017. - С. 104-105.
19. Кулаков, П. І. Фотоелектричний вимірювальний перетворювач параметрів потоку молока / П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий // Тези доповідей ІІІ міжнародної науково-практичної конференції пам`яті професора Петра Столярчука «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи». - Львів, 2017, с. 179
20. Кулаков, П. І. Методика повірки засобу вимірювання рівня молока у молокоприймальній камері доїльного апарата / П. І. Кулаков, К. О. Зубенко // Тези доповідей четвертої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)». - Вінниця, 2017, с. 132 - 133
21. Кулаков, П. І. Переносний засіб вимірювання кутової швидкості на основі фотоелектричного вимірювального перетворювача / П. І. Кулаков, А. О. Разовий // Тези доповідей четвертої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)». - Вінниця, 2017, с. 137
22. Кулаков, П. І. Фотоелектричний вимірювальний перетворювач миттєвої інтенсивності молоковіддачі / П. І. Кулаков, А. А. Видмиш, Р. С. Білієнко, А. П. Кулакова // Тези доповідей четвертої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)». - Вінниця, 2017, с. 128
23. Кулаков, П. І. Порційний метод вимірювання параметрів молоковіддачі / П. І. Кулаков, О. О. Плешко // Тези доповідей четвертої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)». - Вінниця, 2017, с. 151 - 152
24. Кучерук, В. Ю. Математична модель проходження оптичного випромінювання видимого діапазону крізь водно-молочний розчин / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, Д. В. Мостовий, А. П. Кулакова // Тези доповідей четвертої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)». - Вінниця, 2017, с. 226 - 227
25. Кулаков, П. І. Система радіочастотної ідентифікації рухомих тварин з двоконтурною ортогональною антеною / П. І. Кулаков, О. В. Мельничук // Тези доповідей четвертої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)». - Вінниця, 2017, с. 239 - 240
26. Bisikalo, O. V. New methods of knowledge monitoring of masters in information systems in the international project “MASTIS” of ERASMUS+ programm / O. V. Bisikalo, P. I. Kulakov, N. V. Lyahovchenko // Тези доповідей четвертої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)». - Вінниця, 2017, с. 250
27. Кулаков, П. І. Дискретний вимірювальний перетворювач рівня молока у молокоприймальній камері / П. І. Кулаков, У. С. Мельничук, А. П. Кулакова // Тези доповідей четвертої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2017)». - Вінниця, 2017, с. 263
28. Кулаков П. І. Технічні решення для вдосконалення стійлової доїльної установки [Текст] / П. І. Кулаков, В. В. Присяжнюк, Т. В. Гнесь // "Technical Using of Measurement - 2016" : тези доповідей Всеукраїнської науково-технічної конференції молодих вчених, Славське, 1-5 лютого 2016. - Київ : Академія метрології України, 2016. - С. 24-25.
29. Кулаков, П. І. Статистична модель тривалості машинного доїння на стійловій доїльній установці : Всеукраїнська науково-технічна конференція / П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Technical Using of Measurement - 2015. - Славське, 2015. - с. 29 - 31.
30. Кулаков, П. І. Фотоелектричний перетворювач рівню : Міжнародна науково-технічна конференція / П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Photonics ODS - 2015. - Вінниця, 2015, с. 125.
31. Кулаков, П. І. Статистичні моделі тривалості машинного доїння : Міжнародна науково-технічна конференція / П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // «Обчислювальний інтелект (результати, проблеми, перспективи)». - Черкаси, 2015, с. 301 -302.
32. Кулаков, П. І. Оцінювання стану тварин на основі результатів контролю їх зоотехнічних параметрів : / П. І. Кулаков // «Управління якістю в освіті та промисловості: досвід, проблеми та перспективи».- Львів, 2015, с. 157.
33. Кулаков, П. І. Класифікація систем ідентифікації тварин для доїльно-молочних відділень тваринницьких ферм : / П. І. Кулаков // "Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах" (ВОТТП-14-2015). - Одеса, 2015, с. 134.
34. Кулаков, П. І. Інформаційно-вимірювальна система параметрів доїння для доїльного залу з централізованою ідентифікацією тварин : / П. І. Кулаков, О. В. Андрусь // «Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси» (ІІРТК – 2015). – Київ, 2015, с. 108 – 109.
35. Гнесь, Т. В. Класифікація інформаційно-вимірювальних систем для доїльно-молочних відділень ферм : / Т. В. Гнесь, П. І. Кулаков // Матеріали п`ятої міжнародної конференції студентів і молодих науковців «Сучасні інформаційні технології 2015». - Одеса, 2015, с. 125 – 126
36. Гнесь, Т. В. Вимірювання відносної масової частки молока у водно-молочному розчині : / Т. В. Гнесь, П. І. Кулаков // Матеріали третьої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2015)». - Вінниця, 2015, с. 66
37. Кулаков, П. І. Вимірювальний перетворювач рівня молока у молокоприймальній камері доїльного апарату на основі магнітоактивних елементів / П. І. Кулаков, У. С. Мельничук // Матеріали третьої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2015)». - Вінниця, 2015, с. 64
38. Кулаков, П. І. Вимірювальний перетворювач миттєвої інтенсивності молоковіддачі / П. І. Кулаков, Р. С. Білієнко // Матеріали третьої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2015)». - Вінниця, 2015, с. 65
39. Кулаков, П. І. Вимірювальний контроль тривалості роботи стійлової доїльної установки / П. І. Кулаков, О. Л. Бігдай // Матеріали п`ятої науково-практичної конференції «Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання». - Івано-Франківськ, 2015, с. 111
40. Кулаков, П. І. Чесальна установка з системою радіочастотної ідентифікації тварини / П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-технічної конференції «Актуальні проблеми автоматики та приладобудування». – Харків, 2015, с. 17 - 18
41. Кулаков, П. І. Елементи теорії вимірювального контролю параметрів біотехнічної системи доїння / П. І. Кулаков // Матеріали третьої міжнародної наукової конференції «Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2015)». - Вінниця, 2015, с. 154
42. Кулаков, П. І. Засіб контролю зоотехнічних параметрів тварин: ХІІ міжнародна науково-технічна конференція / П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Контроль і управління в складних системах. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - с. 193.
43. Kucheruk, V. The radiofrequnecy identification systems of animals for stall milking machines : IV Miedzynarodowa konferencja studentow oraz mlodych naukowcow / V. Kucheruk, P. Kulakov, T. Gnes // Inzynier XXI wieku. - Bielsko-Biala, 2014. - с. 175 - 176.
44. Кулаков, П. І. Система радіочастотної ідентифікації тварин для стійлової доїльної установки : І Всеукраїнська науково-технічна конференція / П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Актуальні проблеми автоматики та приладобудування. - Харків, 2014. - с. 95 - 96.
45. Кулаков, П. І. Дослідження похибки вимірювання загального удою стійлової доїльної установки: II міжнародна науково-технічна конференція / П. І. Кулаков // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах. - Вінниця: ВНТУ, 2013. - с. 197.
46. Кулаков, П. І. Датчик інтенсивності молоковіддачі для стійлового молокопроводу: IV науково-практична конференція / П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Методи та засоби неруйнівного контролю промислового обладнання. - Івано-Франківськ, 2013. - с. 89 - 90.
47. Кулаков, П. І. Засіб вимірювання рівня молока для переносного доїльного апарату стійлової установки: ХІІІ міжнародна науково-технічна конференція / П. І. Кулаков, Т. В. Гнесь // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - Одеса, 2013. - с. 131 - 132.
48. Кучерук, В. Ю. Інформативні ознаки хаотичного вимірювального сигналу: ХІ міжнародна науково-технічна конференція // В. Ю. Кучерук, І. В. Коломійчук, П. І. Кулаков // Приладобування: стан і перспективи, Киів, 2012. - с. 88 - 89.
49. Кучерук В. Ю. Аналіз засобів дистанційного контролю параметрів обертання роторних систем [Текст] / В. Ю. Кучерук, П. І. Кулаков, І. В. Коломійчук // Перша міжнародна наукова конференція пам`яті професора Володимира Поджаренка "Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах (ВКДТС-2011), 18-20 жовтня 2011 р. - 2011. - С. 103.
50. Кучерук, В. Ю. Безконтактне вимірювання параметрів обертання роторних систем : Збірка тез матеріалів четвертої міжнародної науково-практичної конференції // В. Ю. Кучерук, І. В. Коломійчук, П. І. Кулаков // Інтегровані інтелектуальні робототехнічні комплекси – 2011, Київ, 2011. - с. 170-171.
51. Кулаков, П. І. Лічильник порцій молока для стійлової доїльної установки: I міжнародна науково-технічна конференція / П. І. Кулаков, А. В. Поджаренко, Д. В. Тихонова // Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах. - Вінниця: ВНТУ, 2011. - с. 65.
52. Поджаренко, В. О. Дослідження метрологічних характеристик сенсорів кутової швидкості з аналоговим вихідним сигналом : Матеріали 2-ї міжнародної науково-технічної конференції / В. О. Поджаренко, П. І. Кулаков, О. П. Войтович // Сучасні проблеми мікроелектроніки, радіоелектроніки, телекомунікацій та приладобудування. – Вінниця, 2006. – с. 56 – 57.
53. Кулаков, П. І. Аналіз похибки визначення загального удою при використанні блоків доїння БД-01 або індикаторів інтенсивності доїння ІД-01: Х науково-технічна конференція / П. І. Кулаков, А. О. Саркісов // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. - Хмельницький, 2003. - с. 19.
54. Кулаков, П. І. Датчик проходження порції молока: VII науково-технічна конференція / П. І. Кулаков, А. О. Саркісов // Контроль і управління у складних системах. - Вінниця: ВНТУ, 2003. - С. 47.
55. Кулаков, П. И. К вопросу измерения угловой скорости в динамическом режиме : Материалы 2 - го Международного молодежного форума / П. И. Кулаков // Электроника и молодежь в ХХІ веке. - Харьков, 1998. – с. 73.
56. Кулаков, П. И. Информационно-измерительная система параметров электромеханических преобразователей энергии : Материалы 1 - го Международного молодежного форума / П. И. Кулаков // Электроника и молодежь в ХХІ веке. - Харьков, 1997. – с. 96.
57. Кулаков, П. И. Информационно-измерительная система параметров электродвигателей : Материалы международного симпозиума / П. И. Кулаков // Наука и предпринимательство. – Винница - Львов, 1997. – с. 72.
58. Кулаков, П. І. Інтелектуалізований сенсор кутової швидкості : Материалы международного симпозиума / П. І. Кулаков, А. В. Поджаренко // Наука и предпринимательство. – Винница - Львов, 1996. – с. 26.
59. Кулаков, П. И. Новый датчик угловой скорости для динамических измерений : Матеріали 3-тої української конференції з автоматичного керування / П. И. Кулаков, В. А. Поджаренко // Автоматика – 96. - Севастополь, 1996. – с. 17.
60. Поджаренко, В. А. Устройство для динамических измерений угловой скорости : Материалы научно-технической конференции с международным участием / В. А. Поджаренко, П. И. Кулаков, А. И. Колесник // Приборостроение - 96. - Судак, 1996. – с. 37.
61. Кулаков, П. И. Эргономика и дизайн – прогрессивный метод проектирования : Материалы научно-технической конференции с международным участием / П. И. Кулаков, Л. И. Ивахова // Приборостроение - 96. - Судак, 1996. – с. 63.